@liefsbarbara

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden: Liefs Barbara
Liefs Barbara is:
Een professionele aanbieder van coaching, trainingen en muziek/theaterlessen. En
uitvoerder van schrijfopdrachten (zowel columns als liedjes), vocale en theatrale
opdrachten. Er gelden voor deelnemers en opdrachtgevers algemene
voorwaarden, die aan elke deelnemer/opdrachtgever wordt volstrekt.


Coaching:
Deelname aan een coachings-traject is persoonsgebonden. Deze deelname kan niet worden
overgedragen aan iemand anders. Mocht het traject eerder worden afgebroken dan dat het
traject is afgerond, zitten hier kosten aan verbonden. Deze kosten zijn hetzelfde als de
kosten van het gebruikte materiaal. (Deze kosten kunt u vinden op de website)


Materiaal Coaching:
Het is niet toegestaan het verkregen materiaal te vermenigvuldigen of te verspreiden tenzij
Liefs Barbara hier toestemming voor gegeven heeft.


Online Coaching:
Tijdens een sessie die online plaats vindt, is het voor beide partijen niet toegestaan om het
gespreken op te nemen.


Annulering coach-sessie:
Mocht wegens overmacht de sessie onverwachts niet door kunnen gaan, dan zoekt Liefs
Barbara naar een passend alternatief. Mocht de coachee zelf verhinderd zijn, dan kan hij/zij
dit melden door een mailtje te sturen naar info@liefsbarbara.nl. Als de annulering minimaal
24 uur van tevoren wordt gedaan, worden er geen kosten in rekening gebracht. Mocht de
annulering binnen de 24 uur voor de bestaande afspraak zijn, wordt het volledige tarief in
rekening gebracht.


Gesprek Coaching:
De data van de gesprekken worden in overleg afgesproken. De sessie kunnen verschillend
zijn qua duur (zie de site voor meer informatie) en vinden plaats in Hattemerbroek of online.
Aansprakelijkheid bijeenkomst:
Liefs Barbara spant zich in om elke coachings-sessie zo pretig mogelijk te laten verlopen. Het
aangaan van een (online)sessie verloopt op eigen risico van de deelnemer.


Privacy sessie:
Alles wat binnen een coachings-sessie besproken wordt, wordt nooit gedeeld met andere
partijen tenzij de coachee hier toestemming voor geeft of er sprake is van een
levensbedreigende situatie.


Privacy website:
Informatie over websitebezoek en persoonsgegevens kunt u terugvinden in de
privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken kunt u mailen naar: info@liefsbarbara.nl


Muziek/theaterlessen:
Deelname aan muziek/theaterlessen is persoonsgebonden. Deze deelname kan
niet worden overgedragen aan iemand anders. Mocht het traject eerder worden
afgebroken dan dat het traject is afgerond, zitten hier kosten aan verbonden. Deze
kosten zijn hetzelfde als de kosten van het gebruikte materiaal. (Deze kosten kunt u
vinden op de website)


Materiaal Muziek/theaterlessen:
Het is niet toegestaan het verkregen materiaal te vermenigvuldigen of te verspreiden tenzij
Liefs Barbara hier toestemming voor gegeven heeft.


Online lessen:
Mochten de lessen online plaats vinden, dan is het in overleg toegestaan om deze les op te
nemen of te filmen. Zonder toestemming van beide partijen is dit verboden.


Lessen:
De lessen mogen opgenomen worden als beide partijen hiermee akkoord gaan. Zo niet, dan
is het opnemen/filmen van deze lessen niet toegestaan. Het eventuele opgenomen
materiaal mag nooit verspreid worden en is alleen bedoeld voor eigen gebruik.


Recording:
Mocht er gekozen worden om een vocale opname te maken, moet er toestemming gegeven
worden door Liefs Barbara om deze openbaar te gebruiken/ in te zetten. De opnames zijn
eenvoudig en met name voor eigen gebruik tenzij anders aangegeven. Hiervoor moet door
beide partijen getekend worden. Bij het professioneel opnemen van een nummer worden
andere kosten gerekend. Heeft u hier vragen over, dan kunt u mailen naar:
info@liefsbarbara.nl


Annulering coach-sessie:
Mocht wegens overmacht de les onverwachts niet door kunnen gaan, dan zoekt Liefs
Barbara naar een passend alternatief. Mocht de leerling zelf verhinderd zijn, dan kan hij/zij
dit melden door een mailtje te sturen naar info@liefsbarbara.nl. Als de annulering minimaal
24 uur voor aanvang van de les wordt gedaan, worden er geen kosten in rekening gebracht.
Mocht de annulering binnen de 24 uur voor de bestaande afspraak zijn, wordt het volledige
tarief in rekening gebracht.


Lessen praktisch:
De lessen vinden plaats in Hattemerbroek tenzij anders afgesproken. De duur van de lessen
in verschillend. Meer informatie hierover vindt u op liefsbarbara.nl


Instrumenten:
Mocht u gebruik maken van instrumenten, dan zijn dit altijd uw eigen instrumenten. Mocht
er tijdens de les hier iets meer gebeuren, bent u zelf aansprakelijk.


Persoonlijke Opdrachten:
Mocht u gebruik maken van persoonlijke opdrachten met betrekking op muzikale,
theatrale of schrijfklussen gaat de verwerking als volgt: Er vindt een telefonisch
consult plaats waarin de eerste afspraken gemaakt worden. Naar aanleiding van het
telefonische consult worden de afspraken op papier gezet (in de vorm van een
contract) door Liefs Barbara en gaat er een offerte uit. Als beide partijen het
contract en de offerte ondertekend hebben, staat de opdracht vast. Mocht er iets gewijzigd
moeten worden, wordt hier een nieuw contract voor gemaakt met een bijpassende offerte.


Materiaal:
Afhankelijk van de opdracht, is het in overleg mogelijk om het verkregen materiaal te
verspreiden binnen de organisatie van de opdrachtgever. Wilt u hier gebruik van maken, dan
wordt daar een contract voor opgesteld die beide partijen horen te ondertekenen.


Contract Optredens en/of trainingen/workshops:
Hierbij geld dat er moet worden voldaan aan het opgestelde contract. Binnen dit contract
worden er afspraken gemaakt over data, tijden, plek, benodigdheden en voorzieningen.


Recording optredens, trainingen/workshops:
Het is niet toegestaan om optredens, trainingen of workshops op te nemen tenzij hier
schriftelijk toestemming voor gegeven. Als dit zo is, wordt dit verwerkt in het contract.


Annulering opdracht:
Mocht wegens onverwachte reden de opdracht/optreden/training/workshop niet doorgaan,
worden de voorbereidingen die tot dan toegemaakt zijn in rekening gebracht. De annulering
dient minstens 7 dagen van tevoren zijn ingediend. Mocht dit niet het geval zijn – worden de
volledige kosten in rekening gebracht.
Mocht Liefs Barbara zelf moeten annuleren, wordt er gezocht naar een passend alternatief
of vervanging. Mocht dit niet lukken, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.


Leveringsvoorwaarden:
De betaaltermijn is 14 dagen na versturing van de factuur.
De betaaltermijn is 30 dagen na ondertekening van de offerte.
Laats bijgewerkt: 24 december 2021